Meditații

Pilda cu fiul cel pierdut – Pr. Iosif Trifa

Zis-a Domnul pilda aceasta: „Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Şi el le-a împărţit averea. Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul cel tânăr s-a dus într-o ţară departe şi acolo şi-a risipit averea, trăind în desfrânări.

Voi vesti Numele Tău fraților mei – Traian Dorz

Psalmul 22, versetul 22

După cum Dumnezeul Cel Viu este Mântuitorul tuturor oamenilor, dar mai ales al celor credincioși (1 Timotei 4, 10), — tot așa noi trebuie să muncim în adevăr și să ne luptăm spre a vesti Numele Său Cel Sfânt și Cuvântul învățăturii Sale mântuitoare tuturor oamenilor, dar mai ales celor mai apropiați nouă. Fiindcă noi cunoaștem acest Nume și ne-am împărtășit din mântuirea dăruită de El.

Pentru ce M-ai părăsit? – Traian Dorz

Psalmul 22, versetul 1

Acest sfâşietor strigăt profetic a fost unul din cele şapte cuvinte rostite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe Cruce, când, dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii, era aşa de înjosit, că îţi întorceai faţa de la El (Isaia 53). Când purta suferinţele noastre, când era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre şi când pedeapsa care ne aducea nouă pacea căzuse peste El… Când Dumnezeu făcuse să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor…

Tu dai strălucirea și măreția – Traian Dorz

Psalmul 21, versetul 5

Nu există nici o stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Orice stăpânire care există undeva, în vreun loc sau în vreun timp, orice funcţie de conducere este şi poate fi numai prin voia sau îngăduinţa lui Dumnezeu. Fără această voie sau îngăduinţă nu poate fi nimic (Romani 13, 1). Şi toate se ţin prin Hristos (Coloseni 1, 16 şi 2, 10). Fără El nu se poate ţine nimic.

Șarpele în pustie – Pr. Iosif Trifa

Plecaseră israelitenii de sub Muntele Sinai cu cele zece porunci. Şi cu cele mai bune nădejdi că de acum calea li s-a ușurat. Canaanul e aproape. Dar iată, vine peste ei frământarea din pustia Cades. Unii înfricoşează poporul spunând că pentru cucerirea Canaanului va trebui să se lupte cu nişte „oameni care se trag din neamul uriaşilor; față de ei noi suntem parcă nişte lăcuste“ (Numeri 13, 33).

Cei ce au iscodit Canaanul – Pr. Iosif Trifa

Pustia era grea, copiii lui Israel cârteau mereu. Atunci Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Trimite niște oameni să iscodească țara Canaanului pe care o dau copiilor lui Israel“ (Numeri 13, 2). Domnul ştia despre copiii Lui că sunt încă slabi… că îi biruie pustia. De aceea a hotărât să le trimită un ajutor. Și le-a trimis, prin iscodirea Canaanului, vestea că îi aşteaptă o ţară în care curge lapte şi miere.

Ocrotirea puternică pe care o dai Tu… – Traian Dorz

Psalmul 21, versetul 1

Numai acela care a pribegit pe căi neumblate (Psalmul 107, 4), în mijlocul tuturor primejdiilor (II Corinteni 11, 23-26), în focul tuturor încercărilor, ispitirilor şi vrăjmaşilor, numai acela poate şti cu adevărat cât de puternică este ocrotirea pe care o dă Dumnezeu şi cât de sigură este apărarea adăpostului Său.

Noi ne bizuim pe numele Lui – Traian Dorz

Psalmul 20, versetul 7

Pe Numele cel Puternic al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne-am bizuit când am luat hotărârea de a intra în Oastea Lui, deşi ştiam bine câte primejdii şi câţi duşmani se vor ridica împotriva noastră. Îndată. Şi până la moarte.

Casa – Pr. Iosif Trifa

Bătrânii noștri nu erau poate așa de ocoși și învățați ca noi, nepoții lor de astăzi, dar, în schimb, ei aveau mai multă înțelepciune de viață și o mai adâncă înțelegere a rosturilor vieții celei adevărate. Așa, între altele, bătrânii noștri privegheau neîncetat să fie casa lor curată, cinstită și ferită de purtările cele slabe. Numele de „casă” era, la bătrânii noștri, un nume sfânt, pe care-l apărau de păcate cu ochi de vultur și mână de fier.

Păstorul meu – Traian Dorz

Psalmul 23, versetul 1

În acest strigăt fericit există multă bucurie, mult ajutor, mult belşug, multă pace, şi nădejde, şi dragoste, pentru orice suflet credincios care poate spune aceste cuvinte fericite cu sinceritate şi recunoştinţă. Dar cel mai puternic simţământ care izbucneşte din cuvintele acestea este siguranţa…

Top