O cântare înțeleaptă – Traian Dorz

Psalmul 47, versetul 7

În tot ce credința şi dragostea noastră Îi aduc lui Dumnezeu, trebuie să fie înțelepciune. Înțelepciunea care vine de sus (Iacov 3, 17). Această înțelepciune trebuie să călăuzească pe omul lui Dumnezeu în toate ale sale. Ea trebuie să îndrume izbucnirile credinței şi iubirii față de Dumnezeu şi între semenii noştri. Tot ceea ce nu este îndrumat de chibzuința înțelepciunii, de bunul ei simț, de evlavia şi măsura ei, este nepotrivit şi chiar vinovat înaintea lui Dumnezeu. Iar semenilor noştri le poate cauza de multe ori nu numai sminteli, ci mari nenorociri și suferințe. Credinţa fără înțelepciunea chibzuinței este dezordine.

Dragostea fără înțelepciune este desfrâu. Cântarea fără înțelepciune este uşurătate. Vorbirea fără înțelepciune este flecăreală şi nebunie… De aceea un credincios fără înțelepciune poate să facă numai rău Lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu să ferească Lucrarea şi Biserica Sa de oameni de înțelepciune în purtările şi în cuvintele lor! Aceştia le-au făcut totdeauna rău.

Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți ai Bisericii, ca nişte harnici împreună-lucrători cu Dumnezeu (1 Corinteni 3, 9), n-au luat niciodată hotărâri nechibzuite şi n-au lucrat niciodată în chip uşuratic nimic din ceea ce au făcut, ci au avut o trează şi înţeleaptă conştiinţă a răspunderii faţă de Hristos şi de Biserica Sa (2 Corinteni 1, 17-21 şi 10, 3). În toate lucrările lor ei au dovedit înţelepciune, seriozitate, veghere sfântă, putere şi greutate rodnică. De aceea Biserica şi Evanghelia lui Hristos au propăşit atât de rodnic, de frumos şi biruitor în urma lor pe pământ. O, ce însemnat lucru este ca şi noi să fim totdeauna veghetori asupra fiecărei fapte şi vorbiri ale noastre, asupra fiecărui cuvânt şi gest al nostru, spre a nu ne scăpa nimic fără frâul şi fără controlul unei înţelepte îndrumări şi a unei chibzuite ascultări de voia lui Hristos. E nevoie ca orice gând să-I facem rob al unei înţelepte ascultări de Hristos (2 Corinteni 10, 5). E foarte însemnat lucru ca în tot ce facem să fim stăpâniţi de o înţeleaptă măsură sănătoasă a pildei lui Hristos, Stăpânul şi Căpetenia noastră, şi a marilor Lui slujitori, înaintaşii noştri (1 Petru 2, 21; Evrei 12, 2-3; Filipeni 3, 17-18). Chiar şi cântarea noastră, adică izbucnirea bucuriei noastre, în faţa Domnului, în mijlocul fraţilor sau al familiei noastre, trebuie să fie pătrunsă şi îndrumată în totul de seriozitatea evlavioasă, de bună-cuviinţa respectuoasă, de chibzuinţa măsurată a înţelepciunii sfinte şi cereşti. Conţinutul cântării să fie clar şi potrivit cu învăţătura sănătoasă.

Forma ei să fie frumoasă, inspirată, plăcută, reuşită. Iar în timpul când o cântăm să fim întru totul pătrunşi de fiorul că stăm în prezenţa Domnului şi cântăm pentru urechea şi inima Lui, spre a-I face o plăcere şi o bucurie vrednică de El.

Fraţii mei, fiţi foarte atenţi, pentru că de multe ori şi prin cântări se răspândesc învăţăturile rătăcite şi dezbinătoare. Nu primiţi cântări străine şi nu le răspândiţi, ca nu cumva să vă faceţi semănători de sămânţă străină. Bucuraţi-vă cântând cântările izvorâte din lumina adevărului învăţăturii sănătoase şi din duhul dragostei Frăţietăţii în care v-aţi născut. Aceasta va fi din partea voastră o purtare şi o cântare Înţeleaptă.

Doamne Dumnezeul nostru, Care locuieşti în mijlocul cântării şi dragostei plină de bucurie, înconjurat de fiinţe curate, statornice în ascultarea lor, Te rugăm, învredniceşte-ne şi pe noi de harul de a-Ți aduce Ție nu numai cântări înţelepte şi frumoase, ci și felul în care Îţi cântăm să fie pătruns de o cerească înțelepciune. Te rugăm să inspiri prin Duhul Sfânt cântăreţilor Tăi, din orice neam şi din orice vreme, cântări pline de simţire, de înţelepciune de frumuseţe, pe melodii pline de înălțare și de armonie cerească. Iar celor care le vor cânta le dă o caldă simţire, o adâncă seriozitate, o mare credinţă, o curată şi măsurată chibzuință din înțelepciunea Duhului Tău, pentru ca prin glasul lor dulce, stăpânit cald, să-Ţi poată cânta cântări vrednice de Tine şi într-un fel vrednic de Tine, spre a fi cu adevărat plăcute pentru Tine şi binecuvântate pentru ei. Amin.

Traian Dorz, Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 3