Text

Trimis de Dumnezeu – Petru Popa

…A trimis Bunul Dumnezeu câte-un om, câte-un profet la toate popoarele. Dar la poporul nostru românesc a trimis Dumnezeu un om deosebit, l-a trimis pe Părintele Iosif. De pe vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, în Biserica noastră Ortodoxă n-a mai fost un om ca el. Au mai fost oameni care au mărturisit și au luminat cât au putut în jurul lor.

O sămânță de oameni Îi va sluji – Traian Dorz

Psalmul 22, v. 30

Din grăuntele de Grâu Slăvit, Iisus Hristos, Singurul Care a murit fără să vadă putrezirea (Fapte 2, 31-36), Dumnezeu a ridicat apoi, în chip fericit și sfânt, după cum profețise mai înainte cu atât de multe veacuri (Isaia 53, 10), o sămânță de urmași care va străluci prin însușirile Sale în Omenire și în Timp.

Pilda cu fiul cel pierdut – Pr. Iosif Trifa

Zis-a Domnul pilda aceasta: „Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Şi el le-a împărţit averea. Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul cel tânăr s-a dus într-o ţară departe şi acolo şi-a risipit averea, trăind în desfrânări.

Voi vesti Numele Tău fraților mei – Traian Dorz

Psalmul 22, versetul 22

După cum Dumnezeul Cel Viu este Mântuitorul tuturor oamenilor, dar mai ales al celor credincioși (1 Timotei 4, 10), — tot așa noi trebuie să muncim în adevăr și să ne luptăm spre a vesti Numele Său Cel Sfânt și Cuvântul învățăturii Sale mântuitoare tuturor oamenilor, dar mai ales celor mai apropiați nouă. Fiindcă noi cunoaștem acest Nume și ne-am împărtășit din mântuirea dăruită de El.

Pentru ce M-ai părăsit? – Traian Dorz

Psalmul 22, versetul 1

Acest sfâşietor strigăt profetic a fost unul din cele şapte cuvinte rostite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe Cruce, când, dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii, era aşa de înjosit, că îţi întorceai faţa de la El (Isaia 53). Când purta suferinţele noastre, când era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre şi când pedeapsa care ne aducea nouă pacea căzuse peste El… Când Dumnezeu făcuse să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor…

Duminica Vameșului și a Fariseului – Pr. Iosif Trifa

„Zis-a Domnul pilda aceasta: «Doi oameni au intrat în biserică să se roage, unul fariseu şi altul vameş. Fariseul stând, aşa se ruga întru sine: Doamne, mulțumescu-Ţi că nu Sunt ca ceilalți oameni: jefuitori, nedrepți, preacurvari sau ca acest vameş. Postesc de două ori în săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig. lar vameşul, departe stând, nu vrea nici ochii săi la cer să-i ridice, ci îşi bătea pieptul său, zicând: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului.

Tu dai strălucirea și măreția – Traian Dorz

Psalmul 21, versetul 5

Nu există nici o stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Orice stăpânire care există undeva, în vreun loc sau în vreun timp, orice funcţie de conducere este şi poate fi numai prin voia sau îngăduinţa lui Dumnezeu. Fără această voie sau îngăduinţă nu poate fi nimic (Romani 13, 1). Şi toate se ţin prin Hristos (Coloseni 1, 16 şi 2, 10). Fără El nu se poate ţine nimic.

Șarpele în pustie – Pr. Iosif Trifa

Plecaseră israelitenii de sub Muntele Sinai cu cele zece porunci. Şi cu cele mai bune nădejdi că de acum calea li s-a ușurat. Canaanul e aproape. Dar iată, vine peste ei frământarea din pustia Cades. Unii înfricoşează poporul spunând că pentru cucerirea Canaanului va trebui să se lupte cu nişte „oameni care se trag din neamul uriaşilor; față de ei noi suntem parcă nişte lăcuste“ (Numeri 13, 33).

Duminica femeii cananeence – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, intrând Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului, iată, o femeie cananeancă, ieşind din hotarele acelea, striga către Dânsul, zicând: „Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David; fiica mea rău se îndrăceşte!” Iar El nu i-a răspuns ei cuvânt. Şi, apropiindu-se ucenicii Lui, Îl rugau pe El, zicând: Slobozeşte-o pe ea, că strigă în urma noastră! Iar El, răspunzând, a zis: „Nu sunt trimis fără numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel”. Şi ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: „Doamne, ajută-mi!”

Omul minune

Citind Sfânta Scriptură, mulţi nu vad în ea decât lucruri închipuite, pentru că îşi zic ei: „Cum putem noi crede în atâtea minuni ce sunt istorisite acolo?”. Mintea omului nu le pricepe şi nu le înţelege, mai ales că astăzi nu se mai văd ase­menea lucrări minunate. Vai, câtă greşeală!… Dumnezeu este acelaşi atunci ca şi acuma. El nu Se schimbă. Puterea şi iubirea Sa este aceeaşi pentru totdeau­na.

Top