Meditații

Grâul din hambarul sufletului – Pr. Iosif Trifa

Chipul de mai jos ne arată cunoscuta istorie din Biblie când Faraon a visat visul cu cele şapte spice şi şapte vaci slabe care le-au înghiţit pe cele grase şi tot slabe au rămas. Nimeni nu i-a putut tâlcui acest vis, decât Iosif, alesul Domnului, care a spus că visul înseamnă o foamete mare de şapte ani peste ţara şi împărăţia Egiptului. La sfatul lui Iosif, Faraon a strâns magazii de grâu pentru anii de foamete… (Citiţi pe larg această istorie în Biblie, la Cartea Genesa, cap. 41)

S-au amestecat – Pr. Iosif Trifa

Biblia ne spune că Adam a avut doi copii: unul bun (Abel) şi unul rău (Cain). Urmaşii lor încă au fost tot aşa. În locul lui Abel cel omorât, Dumnezeu îi dete lui Adam pe Set şi urmaşii lui, Enos şi Lameh, care erau buni ca şi Abel şi „umblau după Dumnezeu” (Facere 5, 24). Ei se chemau „fiii lui Dumnezeu”, în deosebire de urmaşii lui Cain, care erau tot răi ca şi tatăl lor.

Fața și fățărnicia (II) – Traian Dorz

Crezând Cuvântul lui Dumnezeu, crezi în lucrările Sale. Și crezând lucrările Sale, crezi Cuvântul Său. Pentru că fiecare cuvânt al Lui se întrupează la timpul său într-o lucrare, într-un eveniment, într-o împlinire.

Nici un cuvânt al lui Dumnezeu nu rămâne fără împlinire.

Fața și fățărnicia (I) – Traian Dorz

Față are omul cinstit; fățărnicia o are omul fără cinste. Nici copiii nu te mai cred dacă tu doar zici, dar nu faci. Dacă îi înveți într-un fel, dar ei văd că tu nu faci cum spui, ci faci altfel, toți te vor socoti un mincinos. Și nici unul nu-ți va mai da ascultarea lui de bunăvoie și cu bucurie. Și cine face răul merită să fie disprețuit.

Încrederea și siguranța (II) Traian Dorz

Sunt unele locuri potrivnice lui Dumnezeu, cum sunt și unele vremuri potrivnice. În astfel de locuri și în astfel de vremuri, oamenii și demonii au putere împotriva adevărului, se unesc împotriva lui și au izbândă în lupta contra lui Hristos. Dar ce blestemată este o astfel de izbândă!

Înfățișarea și judecata (I) – Traian Dorz

Vor fi judecați și toți aceia care se vor lăsa ispitiți să vorbească în chip batjocoritor despre lăcașul Domnului, din pricina celor nevrednici de slujba Lui din el (Romani 14, 4-12). Tu, în Casa Domnului, să nu judeci pe nimeni, decât pe tine și păcatele tale. Acolo este Dumnezeu tocmai ca să judece, nu te așeza în locul Lui. Ci stai în pocăință, la locul tău, ca să nu fii judecat. Mâna cea înțeleaptă a lui Dumnezeu ne-a alcătuit chipul cel văzut, iar dragostea Lui veșnică ne-a alcătuit chipul cel veșnic și nevăzut, adică ființa noastră spirituală.

Încrederea și siguranța (I) – Traian Dorz

Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a înălțat la ceruri și șade de-a Dreapta Măririi, în locurile preaînalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor (Evrei 1, 3-4) și S-a făcut, pentru toți cei ce-L ascultă, Urzitorul unei mântuiri veșnice (Evrei 5, 9). Acolo a pregătit El un loc pentru cei ce-L iubesc și Îl urmează (Ioan 14, 2). O, minunat Mântuitor, ce fericiți vor fi cei ce vor avea parte de acestea!

Stăpânul inimii – Pr. Iosif Trifa

„Iată, stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20).

„Rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi, pentru că fără de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 4-5).

„Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am voit să adun pe ai tăi, în ce chip adună găina puii săi sub aripi şi n-ai vrut. Iată, vi se lasă casa voastră pustie” (Matei 23, 3 7-38).

Să primim prin credință – Sf. Ioan Gură de Aur

Nu trebuie să supunem poruncile lui Dumnezeu cercetării, ci să le primim prin credință!

Când Dumnezeu porunceşte ceva, nu trebuie să supunem porunca cercetării, ci s-o acceptăm prin credinţă, pentru că este trăsătura obrăzniciei şi a sufletului aflat în primejdie, să se uimească de pricini şi de cuvintele care-i sunt date, şi de împrejurările în care primeşte poruncile dumnezeieşti. Şi vă voi dovedi aceasta din dumnezeieştile Scripturi!

Armele ostaşilor de sub steag – Iosif Trifa

Chipul de mai sus arată o întâmplare din Biblie. Iosua (Isus Navi) ajunsese cu israelitenii, în calea lor spre Canaan, la cetatea duşmană Ierihon. Iosua şi poporul stăteau amărâţi şi abătuţi în faţa acestei puternice cetăţi. Atunci Iosua a ridicat ochii în sus şi iată, a văzut un om înarmat înaintea lui şi sabie scoasă din teacă era în mâna lui; şi apropiindu-se, Iosua a zis lui: „Eşti dintre ai noştri sau dintre potrivnicii noştri?”. Iar el a zis: ,,Eu sunt Căpetenia oştirii Domnului şi acum am venit”.

Top