Templul lui Dumnezeu – Ioan Marini

Voi sunteți Templul lui Dumnezeu.” (I Corinteni 3, 19)

În zarva de azi a popoarelor, la ora înaintată a vremii, la care ne aflăm, trăirea adevărului dumnezeiesc din cuvintele de mai sus, va aduce multă binecuvântare Bisericii lui Dumnezeu. Căci pe pământul pe care Creatorul a semănat cu multă dărnicie dovezi despre puterea și bunătatea Sa, răsună azi tot mai asurzitor glasuri străine de El. Dar „glasul străinilor” nu trebuie să pătrundă în Templul lui Dumnezeu, adică în noi cei răscumpărați.

În acest Templu sfânt trebuie să domnească liniștea odihnitoare a prezenței lui Dumnezeu (Apoc. 1, 5-10) căci numai așa preoții lui Dumnezeu, își vor putea îndeplini bine slujba lor binecuvântată.

Avraam era fericit sub stejarii din Mamre, căci acolo putea primi vizita oaspeților cerești. lot însă nu avea și nu putea să aibă această liniște la porțile Sodomei, așa că neprihănitul acesta își chinuia sufletul în fieare zi. Și cu toată bunăvoința arătată de el îngerilor veniți la Sodoma, aceștia voiau la început să stea mai bine în uliță decât în casa lui.

Moise în pustiu, în mijlocul multor nevoi, neînțelegeri și cârtiri ale poporului, alerga la Dumnezeu în liniștea cortului întâlnirii. Ce ușoară ajungea astfel greaua lui însărcinare și cât de minunat, marile greutăți se schimbară în mari binecuvântări!

În liniștea Templului, s-a descoperit Domnul tânărului Samuel și acolo a putut spune: „Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă.”

Și proorocii din vechime, cum ar fi putut să spună: „așa vorbește Domnul”, chiar în fața împăraților și cum ar fi putut rezista împotrivirilor oamenilor, când le vorbea de la Dumnezeu, dacă n-ar fi căutat liniștea prezenței dumnezeiești?

Tot în Templu, a primit printr-un înger și preotul Zaharia vestea nașterii lui Ioan Botezătorul.

Dar semețul împărat Ozia a voit să intre în Templul sfânt fără să aibă dreptul și a fost lovit de Domnul cu lepră. Aspră lecție pentru voia noastră proprie, care caută să calce semeață acolo unde n-are dreptul. Căci este scris: „Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci Templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi.” (I Corint. 3, 17).

Și acum Cuvântul lui Dumnezeu ne întreabă: „Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu?”

Copil al lui Dumnezeu, nu știi că tu ești Templul lui Dumnezeu? Dacă știi, trăiești puterea acestui adevăr? Ești plin de „pacea lui Dumnezeu” (Filipeni 4, 7) chiar şi în aceste vremuri de război? Sau te laşi copleşit de zarva popoarelor şi de propriile tale gânduri?

Nu cumva din această casă de rugăciune, cum vrea Dumnezeu să fim (Luca 10, 40), tu ai făcut o casă de negustorie (Ioan 2, 16) sau chiar o peșteră de tâlhari (Luca 19, 46)?

Să răspundem fiecare Celui al cărui Templu suntem.

Căci, dacă trăim acest adevăr, biata lume zbuciumată va avea prilejul să vadă slava lui Dumnezeu în Templul Său și astfel mulți pot ajunge să aibă pace.

Biserică a lui Dumnezeu, Mireasă a lui Hristos, trezește-te și îmbodobește-te cu podoaba de mare preț înaintea lui Dumnezeu a unui duh blând și liniștit (I Petru 3, 4) în ciuda frământărilor de azi, căci „Domnul este aproape, Judecătorul este chiar la ușă.”

Ioan Marini, Revista – „Familia creștină”, anul 1941, nr. 1, pag. 7