Tâlcuirea Evangheliilor

Slăbănogul din Capernaum – Pr. Iosif Trifa

Evanghelia ne spune că Iisus i-a zis mai întâi slăbănogului: „Iartă-ţi-se ţie păcatele tale” şi numai după aceea: „Scoală-te şi umblă”. Asta înseamnă că păcatul îl ţinea pe slăbănog legat pe pat. Boala lui cea adevărată era cea sufle­tească şi această boală dinlăuntru trebuia tămăduită mai întâi, ca să scape şi de cealaltă ce se vedea în picioarele şi oasele lui. Da, da, iubite cititorule, boala cea adevă­rată este cea dinlăuntru, cea sufle­tească.

Împreună lucrătoare cu Dumnezeu – Petru Popa (Săucani)

„Maria s-a sculat chiar în zilele acelea şi a plecat în grabă spre munţi, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia şi a urat de bine Elisavetei” (Luca 1, 39-40).

Veniți după Mine … – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, voia Iisus să meargă în Galileea şi a aflat pe Filip şi i-a zis lui: „Vino după Mine”. Şi era Filip din Vitsaida, din oraşul lui Andrei şi al lui Petru. A aflat Filip pe Natanail şi zice lui: „Pentru care a scris Moise în lege şi proroci, am aflat pe Iisus, Fiul lui Iosif, care este din Nazaret”. Şi a zis Natanail lui: „Din Nazaret poate fi ceva bun?”. Zice Filip lui: „Vino şi vezi”. A văzut Iisus pe Natanail venind către Dânsul: „Iată cu adevărat israelitean întru care vicleşug nu este”. Zis-a Natanail lui: „De unde mă cunoşti?”. Răspuns-a Iisus şi i-a zis lui: „Mai înainte, până a nu te chema pe tine Filip, fiind tu sub smochin, te-am văzut”.

Duminica izgonirii lui Adam din Rai – Pr. Iosif Trifa

Acum duminică avem intrarea în postul cel mare şi sfânt al Învierii. Această intrare trebuie să o facem nu numai cu pregătiri de mâncări şi băuturi, ci şi cu pregătiri sufleteşti, adică cu gândiri despre post. Postul este pus anume pentru sufletul nostru, pentru folosul lui, pentru sănătatea şi mântuirea lui. Dar nu orice post aduce folos sufletului, ci numai cel bun şi adevărat.

Ziua judecății din urmă – Pr. Iosif Trifa

Zis-a Domnul: „Când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi îngerii cu Dânsul, atunci va şedea pe scaunul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate limbile şi-i va despărţi pe dânşii unul de altul precum desparte păstorul oile de iezi. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar iezii de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: «Veniţi, binecuvântaţii Părintelui Meu, moşteniţi împărăţia care este gătită vouă de la întemeierea lumii.

Duminica Vameșului și a Fariseului – Pr. Iosif Trifa

„Zis-a Domnul pilda aceasta: «Doi oameni au intrat în biserică să se roage, unul fariseu şi altul vameş. Fariseul stând, aşa se ruga întru sine: Doamne, mulțumescu-Ţi că nu Sunt ca ceilalți oameni: jefuitori, nedrepți, preacurvari sau ca acest vameş. Postesc de două ori în săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig. lar vameşul, departe stând, nu vrea nici ochii săi la cer să-i ridice, ci îşi bătea pieptul său, zicând: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului.

Duminica femeii cananeence – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, intrând Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului, iată, o femeie cananeancă, ieşind din hotarele acelea, striga către Dânsul, zicând: „Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David; fiica mea rău se îndrăceşte!” Iar El nu i-a răspuns ei cuvânt. Şi, apropiindu-se ucenicii Lui, Îl rugau pe El, zicând: Slobozeşte-o pe ea, că strigă în urma noastră! Iar El, răspunzând, a zis: „Nu sunt trimis fără numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel”. Şi ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: „Doamne, ajută-mi!”

Pilda talanților – Pr. Iosif Trifa

Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om, ducându-se departe, a chemat slugile sale şi le-a dat lor avuţia sa: unuia i-a dat cinci talanţi, iar altuia, doi şi altuia, unul; fiecăruia după puterea lui, şi s-a dus îndată. Şi, plecând, cel ce luase cinci talanţi a negustorit cu dânşii şi a făcut alţi cinci talanţi.

Întâmpinarea Domnului – Pr. Iosif Trifa

Evanghelia acestui praznic ne spune că, la patruzeci de zile după Naşterea din Vifleem, Maria cu Iosif au luat pe Iisus, Copilul Sfânt, şi L-au dus la biserică, cu jertfa de curăţire, „ca să facă după obiceiul Legii pentru El”. În biserică aştepta bătrânul Simeon, „om drept şi temător de Dumnezeu, căruia îi era făgăduit de la Duhul Sfânt să nu vadă moartea până nu va vedea pe Mesia”.

Vindecarea orbului din Ierihon – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, fost-a, când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un om care şedea lângă cale, cerşind; şi, auzind norodul trecând, a întrebat ce este aceasta. Şi au zis lui că Iisus Nazarineanul trece. Şi a strigat, zicând: „Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă!” Iar cei care mergeau înainte îl certau pe el să tacă, iar el cu mult mai vârtos striga: „Fiul lui David, miluieşte-mă!” Şi, stând Iisus, a poruncit să-l aducă pe el la Sine şi, apropiindu-se el de Dânsul, l-a întrebat, zicând: „Ce voieşti să-ţi fac?” Iar el a zis: „Doamne, să văd” Şi Iisus i-a zis lui: „Vezi! Credinţa ta te-a mântuit”. Şi îndată a văzut şi a mers după EI, slăvind pe Dumnezeu. (Luca 18, 35-43)

Top