Tâlcuirea Evangheliilor

Evanghelia duminicii a 9-a după Rusalii – Pr. Iosif Trifa

„Puțin credinciosule de ce te-ai îndoit?”

Şi îndată a silit lisus pe învăţăceii Săi să intre în corabie şi să meargă înaintea Lui de cealaltă parte, până când va slobozi popoarele. Şi, slobozind popoarele, S-a suit în munte singur, ca să Se roage; şi, făcându-se seară, era singur acolo. lar corabia era în mijlocul mării, învăluindu-se în valuri, că era potrivnic vântul. Iar în a patra strajă din noapte a mers la dânşii Iisus, umblând pe mare. Şi văzându-L pe El învăţăceii umblând pe mare, s-au tulburat, zicând că nălucă este şi, de frică, au strigat.

Schimbarea la față – Pr. Iosif Trifa

Minunea schimbării la față o prăznuim la 6 august. Ca să dea o nouă dovadă a Dumnezeirii Sale şi pentru ca să-i întărească în credinţă pe ucenici, Mântuitorul ia cu Sine pe Petru, Iacov şi Ioan, cei mai pregătiţi sufleteşte de a pricepe arătările cereşti, şi se suie în munte să Se roage.

Evanghelia duminicii a 8-a dupa Rusalii – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea a văzut Iisus popor mult şi I s-a făcut milă de el şi a tămăduit pe bolnavi. Iar făcându-se seară, au venit la Dânsul ucenicii Lui, zicând: „Locul este pustiu şi vremea iată a trecut; slobozeşte norodul ca să se ducă prin sate să-şi cumpere bucate totuşi”. Iar Iisus le-a zis lor: „Nu trebuie să meargă; daţi-le voi să mănânce”. Iar ei au zis Lui: „N-avem aici fără numai cinci pâini şi doi peşti”. Şi le-a zis:

Evanghelia Duminicii a 7-a după Rusalii – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, trecând Iisus de acolo, au mers după Dânsul doi orbi, strigând şi grăind: „Miluieşte-ne pe noi, Fiul lui David!” iar după ce a mers în casă, au venit la Dânsul orbii şi le-a grăit lor Iisus: „Credeţi că pot să fac Eu aceasta?” Grăit-au Lui: „Da, Doamne!” Atunci S-a atins de ochii lor, grăind: După credinţa voastră fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Şi le-a poruncit lor Iisus, grăind: „Vedeţi, nimenea să nu ştie!” Iar ei, ieşind, L-au vestit pe Dânsul în tot pământul acela.

Evanghelia Duminicii a 6-a după Rusalii – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, intrând Iisus în corabie, a trecut şi a venit în cetatea Sa. Şi, iată, au adus Lui pe un slăbănog care zăcea în pat. Şi, văzând Iisus credinţa lor, a zis slăbănogului: „Îndrăzneşte, fiule! Iartă-ţi-se ţie păcatele tale!” Şi, iată, oarecare din cărturari au zis întru sine: „Acesta huleşte”. Şi, văzând Iisus gândurile lor, a zis: „Pentru ce cugetaţi cele viclene întru inimile voastre? Că ce este mai lesne a zice: Iartă-ţi-se păcatele tale sau a zice: Scoală-te şi umblă?

Evanghelia Duminicii a 5-a după Rusalii – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, trecând Iisus de cealaltă parte, în ţinutul gadarenilor, L-au întâmpinat pe Dânsul doi îndrăciţi, ieşind din morminte, foarte cumpliţi, încât nu putea nimenea să treacă pe calea aceea. Şi, iată, au strigat, grăind: „Ce este nouă şi Ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme să ne munceşti pe noi?” Şi era departe de dânşii o turmă mare de porci, păscând. Iar dracii ÎI rugau pe El, zicând:

Evanghelia Duminicii a 4-a după Rusalii – Pr. Iosif Trifa

Şi intrând Iisus în Capernaum, s-a apropiat de Dânsul un sutaş, rugându-L pe El şi zicând: Doamne, robul meu zace în casă bolnav, cumplit chinuindu-se! Şi a zis Iisus lui: „Eu, venind, îl voi tămădui pe dânsul”. Iar sutaşul, răspunzând, a zis: „Doamne, nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va tămădui robul meu, că şi eu sunt om sub stăpânire, având sub sine-mi slujitori; şi zic acestuia: Mergi! şi merge; şi altuia: Vino! şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta! şi face”.

Evanghelia Duminicii a 3-a după Rusalii – Pr. Iosif Trifa

Zis-a Domnul: „Luminătorul trupului este ochiul. Deci de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat, iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tau va fi întunecat. Deci dacă lumina care este întru tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult va fi? Nimeni nu poate sluji la doi domni, că sau pe unul va urî şi pe altul va iubi, sau de unul se va ţine şi de altul nu va griji; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.

Evanghelia Duminicii a 2-a după Rusalii – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, umblând Iisus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi: pe Simon, ce se numeşte Petru, şi pe Andrei, fratele lui, aruncându-şi mreaja în mare, că erau pescari.

Şi a zis lor: „Veniţi după Mine şi vă voi face pe voi vânători de oameni!”

Evanghelia duminicii întâi după Rusalii – Pr. Iosif Trifa

Despre cum trebuie să-L mărturisim și să-L iubim pe Hristos

Zis-a Domnul învățăceilor Săi: “Tot cela ce Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu pe dânsul înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cela ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu de dânsul înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri (…). Cela ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic Mie. Și cela ce iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe Mine nu este Mie vrednic” (Matei 10, 32-37).

Top