Preţul răscumpărării – Traian Dorz

Psalmul 49, versetul 8

O, acest uriaş şi cutremurător Preţ al Răscumpărării, pe care nimeni dintre oameni nu l-ar fi putut plăti niciodată, nici pentru sine, nici pentru altul, ce mare Taină şi ce mare Har al dragostei lui Dumnezeu este acest Preţ al Răscumpărării noastre! Nici un argint sau vreun aur de pe lume n-ar fi putut avea valoarea cerută de acest Preţ (I Petru 1, 18-19). Nici un lucru pieritor sau nepieritor, oricât de valoros ar fi, n-ar fi putut niciodată face răscumpărarea sufletelor noastre.

Numai Unicul Sânge Neprihănit şi Scump al lui Iisus Hristos, al Lui, Dumnezeul-Om şi Omul-Dumnezeu, Care S-a întrupat înainte de veci din Tatăl, fără Mamă, ca Dumnezeu, şi la împlinirea vremii proorocite S-a Întrupat (Galateni 4, 4), din Mamă, fără tată, ca Om, spre a realiza pe pământul oamenilor şi printre oameni, unica trăire omenească fără de păcat (Ioan 8, 46; Evrei 9, 11-15), pentru ca să poată aduce astfel Unica Jertfă în stare a face răscumpărarea celor care, nici unii şi niciodată, n-au putut să nu cadă în păcat (Romani 7, 23).

O, Preţ Slăvit şi Nebănuit de Scump, cât de uşor Te putem noi dobândi astăzi pentru răscumpărarea sufletului nostru, dar cât de scump ai fost plătit Tu de Răscumpărătorul Preaiubit al nostru al tuturora, atunci când povara pe care o purta El era atât de mare cât mulţimea fără de număr a păcatelor omenirii care apăsa numai asupra Sa. Care apăsa toată numai asupra Sa… (Ioan 1, 29; Isaia 53, 11; I Corinteni 15, 3; Galateni 1, 4; Evrei 2, 17; I Petru 2, 24; I Ioan 2, 2).

O, Preţ Binecuvântat Mântuitor al Sângelui lui Hristos, slavă veşnică Aceluia Care ne-a iubit atât de mult (loan 3, 16), încât a primit să Te plătească în locul nostru pentru noi (Filipeni 2, 7-8; Evrei 5, 9)! O, Preţ al Păcii dintre noi și Dumnezeu, slavă veşnică Aceluia Care a primit să Te dea pentru noi şi în locul nostru (Efeseni 2, 14-18)! Surpând zidul gros şi greu al păcatelor noastre care ne despărţea de lumină şi de Viaţă, El ne-a împăcat cu Lumina şi cu Viaţa veşnică. Fii binecuvântat, Sfânt Preţ Răscumpărător, pentru că acum putem privi cu faţa descoperită Slava lui Dumnezeu şi putem fi schimbaţi din înălţimi în înălţimi în acelaşi Chip al Lui, prin Duhul Sfânt, numai datorită Ție (II Corinteni 3, 18)!… O, cât de fericit şi strălucit poţi fi Tu, Sfânt Preţ al Răscumpărării noastre! Cine dintre noi ar putea cuprinde vreodată dimensiunile puterii binefacerilor Tale! (Efeseni 3, 18; Romani 11, 33-36). O, Preţ Fericit și Strălucit, slavă și recunoştinţă veşnică Dragostei şi îndelung răbdării Celui ce ni Te-a adus şi ni Te păstrează încă şi ni Te ţine la îndemâna fiecăruia din noi, îmbiinduni-l spre mântuirea şi folosul veşnic! Slavă Ție, Acelui Care ai încă o nesfârşită milă chiar şi faţă de aceia care Îl refuză sau Îl nesocotesc, fiindcă nu-şi dau seama de uriaşa pierdere veşnică pe care o vor avea neprimindu-L astăzi (Evrei 3, 12-13)!

Scump suflet care citeşti aceste rânduri, Unicul Preţ Răscumpărător al păcatelor tale şi dătător al mântuirii sufletului tău este numai Sângele Crucii Domnului nostru Iisus Hristos. O, nu-L mai refuza şi nu-L mai nesocoti şi acum, căci dacă nu-L primeşti, prin credinţa ta, astăzi, şi prin întoarcerea ta, acum, la Domnul, să ştii că nici un alt preţ şi mijloc pentru iertarea şi mântuirea ta nu va mai exista în vecii vecilor! Nu te împietri cu înşelăciunea mândriei lumeşti sau cu nebunia ştiinţei neştiutoare (I Timotei 6, 20-21), nici cu trândăvia desfrânării, nici cu lenea amânărilor, ci ascultă, şi vino, şi primeşte-L astăzi, chiar dacă toate puterile lumii şi ale păcatelor ar căuta să te reţină. Este mai de preţ răscumpărarea sufletului tău şi mântuirea ta decât orice alt preţ de pe lume. Primeşte-L — şi vei fi fericit! (Luca 9, 25).

O, binecuvântat şi neuitat Preţ Mântuitor al sufletului meu, cu lacrimi de recunoştinţă stropesc rănile Tale de atâția zeci de ani, de fiecare dată când sufletul meu, ca din nou, retrăieşte nemaiuitata bucurie a împăcării mele cu Tatăl… nemaiuitata despovărare de păcatele mele… nemaiuitata fericire și nemaiuitata lumină a adoraţiei sau dragoste a cântării sau căldură a părtăşiei curate frăţeşti, — toate aceste haruri dumnezeieşti pe care Tu, Binecuvântat Preţ al Răscumpărării, mi le-ai adus în cea mai fericită clipă din viata mea, aceea când Te-am primit pe Tine în inima mea şi pe care Tu mi le păstrezi mereu mai înalte şi mai strălucite până în veşnicie.

O, Preadulce lisus Hristos, Marele Preţ al Răscumpărării noastre, binecuvântând Numele Tău Sfânt, Îți mulţumim! Şi, închinându-ne Ție, ne rugăm să dăruieşti fericirea primirii Tale tuturor oamenilor, pănă la marginea lumii şi a veacurilor! Căci Tu eşti Unica Fericire Adevărată a tuturor oamenilor. Amin.

Traian Dorz, Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 3