În sulul cărții este scris despre Mine – Ioan Marini

Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! (Psalm 40, 7-8)

Mântuitorul celor păcătoși

De ce a venit Domnul Iisus?

Răspuns: Tatăl L-a trimis. Și L-a trimis pentru a mântui o lume pierdută și lipsită de orice sprijin și ajutor. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică (Ioan 3, 16).

În psalmul 40, 6-10 este arătat scopul venirii Lui prin cuvintele: Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile; nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis: iată-mă că viu! În sulul cărții este scris despre mine – vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Vestesc îndurarea Ta, în adunarea cea mare; iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne! Nu țiu în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul Tău și mântuirea Ta și nu ascund bunătatea și credincioșia Ta în adunarea cea mare (Psalm 40, 6-10).

Pilda cu Păstorul cel Bun dezvăluie în chip deosebit scopul pentru care a venit El; să caute oaia pierdută, sufletele pierdute:  N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți ci pe cei păcătoși… Pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut (Luca 19, 10).

Lucrul acesta s-a îndeplinit. Evanghelia ne arată în chip minunat cum mulți păcătoși pierduți au fost mântuiți de Domnul Iisus, primind iertarea păcatelor și o viață nouă.

Ființa Lui dulce și plină de dragoste – cerul gurii Lui e numai dulceață și toată ființa Lui e plină de farmec (Cântarea Cântărilor 5, 6) atrage pe cei părăsiți și necăjiți, pe toți cei ce suferă, pe cei păcătoși și pierduți. Astfel au venit la El pentru a afla iertarea de păcate femeia păcătoasă, Zacheu și alții mulți asemenea lor, care fiind neliniștiți de păcatele și viața lor întunecată, au aflat în El pe Mântuitorul sufletelor lor. Bunătatea și dragostea Lui i-au făcut să se încreadă în El și încrederea aceasta le-a adus izbăvirea fiindcă, de demult se spusese, că oricine crede în El, nu va fi dat de rușine și cine s-a încrezut în El, într-adevăr că n-a fost rușinat.

Și ceea ce a fost cu aceștia la început, s- a petrecut și se petrece cu mii în decursul veacurilor, până când Domnul va veni din nou. Dragostea Domnului Hristos atrage și va atrage mereu păcătoșii la El, pentru a fi mântuiți și scăpați pentru totdeauna de păcatele lor.

Biruitorul cel rău

Scopul arătării Domnului Hristos era apoi restatornicirea lucrurilor, instaurarea păcii lui Dumnezeu tulburate de păcat și de stăpânirea satanei.

Astfel El a venit să nimicească lucrările diavolului, cum spune Ioan (epistola I 3, 8): să nimicească pe însuși diavolul, ce are puterea morții și ține în robie pe oameni (Evrei 2, 14).

El a dat astfel lupta cu Stăpânitorul lumii și l-a biruit. Nu peste multă vreme el va fi înlăturat și apoi judecat și aruncat în iazul cu foc. Până atunci el este încă slobod, dar cei aleși și credincioși, împotriva cărora luptă, îl biruie prin puterea Celui ce l-a biruit pe totdeauna.

Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte (Apocalipsa 12, 11).

Mireasa Mielului

Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor (Isaia 53, 10-11).

Aceasta este Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși scump sângele Său (Faptele Apostolilor 20, 28). Acesta este norodul Lui care trebuie să fie plin de râvnă pentru fapte bune (Tit 2, 11-14). Aceasta este seminția aleasă, preoția împărătească, neamul sfânt, poporul pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestească puterile minunate ale Aceluia care i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată (I Petru 2, 9).

În ziua cinzecimii a luat chip văzut ceea ce până aici era o taină ascunsă în inima lui Dumnezeu: Biserica – Mireasa  Mielului. Când Duhul Sfânt a venit în lume. El a dat o formă, a închegat ceea ce se născuse prin Lucrarea Fiului. Apostolul Pavel a primit descoperiri deosebite în privința tainei Bisericii pe care o arată în chip tainic ca mireasa lui Hristos. Apostolul Petru arată că fiecare credincios este o piatră din clădirea duhovnicească a trupului lui Hristos, din clădirea duhovnicească – templul lui – Casa lui Dumnezeu – (I Petru 2, 5).

Viața acestor „pietre” – moarte și nesimțitoare altădată, iar acum vii și roditoare, este Hristos. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine are viața veșnică. Eu am venit ca oile Mele să aibe viață din plin. (Ioan 10, 10).

Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine, și în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic (Ioan 15, 5).

Cel care aduce această viață a lui Hristos în noi este Duhul Sfânt (Ioan 7, 37-39), precum a făgăduit și în alt loc (Ioan 14, 17) că vă voi trimite pe Duhul Sfânt care va fi cu voi și în voi (Ioan 14, 17).

Plinătatea Lui

Această plinătate cuprinsă în cuvintele: Hristos în voi nădejdea slavei, s-a arătat mult în veacurile primare… dar ea nu este cu totul în lipsă nici în timpurile din urmă… În ciuda tuturor căderilor, a răcelii din biserică, a crizelor și greutăților de tot felul, Dumnezeu a făcut să renască din nou un creștinism – prin mișcările religioase și setea sufletelor după plinătatea Duhului, face ca Harul Lui să se poată arăta și lucra din nou în mijlocul nostru.

Acest har lucrează azi în inimile smerite în adunările mici, de frați în toți aceia care L-au primit pe Domnul Iisus, ca Mântuitor al lor, prin credință.

Rodul muncii sufletului Său

În curând El va veni din nou. Și atunci snopii roadelor bogate se vor strânge în mijlocul cântecelor de bucurie a mii de mii de îngeri. Rodul muncii sufletului Său, despre care a scris Isaia va umplea cu îmbelșugare cerul care se pregătește de mult așteptându-și oaspeții, copii și moștenitorii.

Iubite cititorule, vei fi și tu acolo între aceștia? Dacă vrei să fii acolo, dacă vrei să te bucuri de răsplata moștenirii, pe care Domnul Hristos o va aduce la a doua Sa venire, trebuie să primești încă de acum harul întâiei Sale veniri pe pământ: sângele Lui care spală orice păcat. Primește-L pe El în inima ta prin credință și vei fi un copil al lui Dumnezeu (Ioan 1, 12), rămâi și sufere cu El până la sfârșit și vei moșteni împreună cu El (Romani 8, 17).

Ioan Marini, Revista – „Familia creștină”, anul 1941, nr. 5-6, pag. 12