Îmi voi vedea împlinită dorința! – Traian Dorz

Psalmul 54, versetul 7

Binecuvântate să fie, Doamne Iisuse, Numele Tău cel Puternic şi Dreapta Ta cea Tare, prin nădejdea cărora sufletul meu este plin de încrederea că-şi va vedea împlinită dorinţa, marea şi scumpa mea dorinţă a tuturor dorinţelor mele!… Dorinţa să ajung să văd cu bucurie Faţa Ta, Doamne Iisuse, după ce-mi voi fi săvârşit cu bine munca fericită, alergarea stăruitoare, lupta cea bună şi credinţa cea dreaptă (2 Timotei 4, 7). Dorinţa să văd propăşind în Mâinile Tale biruitoare Lucrarea Oastei Tale duhovniceşti, Biserica Ta cea vie, Frăţietatea mea cea dulce, Familia mea cea sfântă, care îşi trage numele din Tine şi poartă solia Ta (Isaia 53, 10; Efeseni 3, 15)… Dorinţa să văd tot tineretul venind la Tine ca o rouă curată, strălucitoare şi rodnică (Psalmul 110, 3). Dorinţa să văd mântuirea familiei mele şi a celor apropiaţi ai mei, pentru care mă rog neîncetat (Romani 9, 3).

Dorinţa să aud încă o dată — chiar dacă va fi pentru ultima dată — strigându-se de pe toate acoperişurile caselor, de la toate răspântiile drumurilor şi din toată lărgimea pieţelor lumii, acele strălucite cuvinte ale Tale şi acele mântuitoare făgăduinţe, pe care ni le-am putut cândva numai şopti la ureche, în odăiţe ascunse (Luca 12, 3).

Dorinţa de a-mi vedea un urmaş, crescând strălucit, îmbrăcat în toată armătura Duhului Sfânt, cu trupul cel mai frumos, cu sufletul cel mai bun, cu duhul cel mai sfânt, cu virtuţile cele mai alese, spre slava Domnului, spre izbânda Oastei Lui, spre fericirea noastră şi spre mântuirea multora, până la marginile pământului. Dorinţa de a vedea din nou Biserica Ta şi Oastea Ta cea adevărată şi sfântă unite deplin, după sfânta Ta dorinţă şi rugăciune (Ioan 17, 21), crescând biruitoare şi strălucite, cuprinzând în umbra şi în lumina lor toate neamurile lumii şi toate marginile pământului, spre a grăbi astfel harul venirii Tale (Marcu 4, 30-32 şi 13, 10). Dorinţa de a vedea venirea împărăţiei Tale peste toată întinderea lumii create de Tine (Matei 6, 10)…, a Împărăţiei păcii, a bunei înţelegeri, a convieţuirii armonioase, a libertăţii depline, a unei înalte trăiri a tuturor oamenilor după luminoasele Tale porunci în cel mai luminos chip. Dorinţa să văd mântuirea tuturor oamenilor (1 Timotei 2, 4).

Dorinţa nimicirii definitive a răului, zdrobirea definitivă a capului Şarpelui, care ne-a înveninat şi ne-a chinuit atât de mult (Romani 16, 20). A Şarpelui viclean, şi crud, şi rău, care a făcut să curgă atâta sânge, atâtea lacrimi şi atâta venin pe pământ. Dorinţa de a vedea nimicit orice vrăjmaş al Tău, Doamne Iisuse, şi al omenirii răscumpărate şi mântuite prin Tine… şi a celui mai din urmă duşman al omului şi al Naturii: Moartea (1 Corinteni 15, 26). Dorinţa de a ajunge viaţa veşnică în care Dumnezeu va fi totul în toţi, în care binele va fi despărţit pe totdeauna de rău, lumina de întuneric şi dragostea de despărţiri. Şi ultima dorinţă: dorinţa de a le vedea pe toate aceste dorinţe împlinite şi de a fi şi eu o mică rază în strălucirea sărbătorii lor.

Cred, Doamne Iisuse și crezând nădăjduiesc cu putere și aștept neclintit împlinirea acesteia. Te rog numai să-mi dăruiești răbdarea liniștită și râvna aprinsă pentru a lucra cu hărnicie și a mă ruga cu căldură pentru împlinirea ei cât mai grabnică și mai frumoasă.

Cred, Doamne Iisuse!… Și chiar dacă ochii trupului meu se vor închide înainte de a vedea împlinindu-se întreagă această dorință a mea, nu mă îndoiesc întru nimic că o voi vedea totuși la vremea ei, cu ochii ceilalți, ai vieții celeilalte. Și nu mă îndoiesc că voi auzi în Ziua Aceea Glasul Tău cel dulce, chemându-mă și pe mine din mormântul meu, și că tu mă vei învia, ca să văd ceea ce mai rămăsese neîmplinit când m-ai luat la odihnă.

Cred cu neclintire, Doamne Iisuse, că Tu ești Dumnezeul Cel Care ești Adevărul (Ioan 18, 37) și că în Tine nu este minciună! Cred că tot ce ai spus Tu este chiar așa cum ai spus Tu. Și că se va împlini chiar așa (Isaia 55, 10-13). Te rog numai să-mi păstrezi Duhul Tău tot mai înalt, mai luminos și mai rodnic (Romani 8, 9) și să-mi dăruiești o neîncetată prospețime smereniei mele, blândeții și sincerității, ascultării și rugăciunii mele, prin care să-L pot păstra viu și lucrător în viața mea acest Duh al Tău și această încredere a mea. Ca prin El să pot fi găsit totdeauna vrednic de Tine și prin ea să pot fi înviat în clipa aceea eternă. Amin.

Traian Dorz, Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 3