Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă! – Traian Dorz

Psalmul 29, versetul 1

Orice suflet care este undeva pe pământ în vreun loc un adevărat fiu al lui Dumnezeu Tatăl, acela va da slavă şi închinare Domnului nostru Iisus Hristos, Unicul Chip şi Unica Înfăţişare Văzută a Fiinţei Nevăzute de nimeni, a Slăvitului şi Fericitului Dumnezeu (Evrei 1, 3).

Prin slava şi închinarea aduse lui Iisus Hristos Domnul, dovedeşte fiecare fiu al lui Dumnezeu că Îi şi este într-adevăr un fiu. Oricine tăgăduieşte pe Fiul este chiar prin acest lucru un tăgăduitor şi al Tatălui (I Ioan 2, 23). Oricine neagă existenţa sau Dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos aruncă aceeaşi batjocură şi asupra Tatălui. Căci Tatăl şi Fiul Una sunt şi Unul sunt (Ioan 12, 45 şi 14, 9), Dumnezeu Nedespărţit. În etern şi etern. Atât pentru slava şi închinarea celor care sunt fii ai lui Dumnezeu, cât şi pentru tăgăduirea acelora care sunt fii ai diavolului (Ioan 8, 44).

O, voi, fii ai lui Dumnezeu, Care spuneţi că-L aveţi ca Tată pe Cel Care a făcut cerurile şi pământul, pe Cel Care judecă fără părtinire pe fiecare după faptele sale — purtaţi-vă cu frică şi cutremur în timpul pribegiei voastre pe acest mărginit pământ! Şi daţi nu numai slavă Domnului nostru Iisus Hristos, ca Domn şi Dumnezeu (Ioan 20, 28), cu gura, prin slujbele voastre, prin cântările şi predicile voastre — ci mai ales daţi-I cinste Numelui Său Celui Sfânt prin trăirea şi umblarea voastră cu fapta printre ceilalţi oameni. Ca unii care ştiţi că nu cu argint sau cu aur aţi fost răscumpăraţi din pierzarea şi deşertăciunea moştenită o dată cu păcatul strămoşesc şi aduşi în starea de fii ai lui Dumnezeu (Efeseni 2, 1-6) — ci numai prin Sângele cel Sfânt al lui Iisus Hristos, Mielul Răscumpărător Dumnezeiesc (I Petru 1, 17-21).

Daţi Domnului Iisus slavă, voi, toţi cei care aţi fost izbăviţi de El din primejdii de moarte, din primejdii de ruşine şi din atâtea felurite primejdii!… Daţi Domnului Iisus slavă, voi, toţi cei care vă bucuraţi de un trai uşor şi mulţumit pe pământ, care vă bucuraţi de sănătate şi de libertate, de o minte sănătoasă, de o pâine mai albă, de o casă iubitoare şi liniştită!…

Toate acestea sunt numai daruri ale Lui, pentru care în primul rând Lui sunteţi datori (Rom. 2, 4). Daţi nu oamenilor slavă, ci lui Dumnezeu, voi, toţi cei care aveţi orice talente şi situaţii alese pe pământ! Darurile acestea nu vă sunt nici date şi nici păstrate de puterea omenească, ci le-aţi primit de la Hristos, vi le păstrează Hristos şi ar trebui să le închinaţi lui Hristos, căci fără El n-aţi fi nimic (Romani 11, 36). Daţi Domnului slava închinării voastre, voi, toţi cei care vă bucuraţi de cinste deosebită pe pământ! Închinaţi cinstea voastră Domnului Iisus, puneţi-o în slujba Lui, faceţi ca prin ea să fie cinstit şi mai mult Numele Domnului Iisus Hristos. Căci numai în felul acesta voi veţi fi găsiţi cu adevărat vrednici de cinste…

O, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru slava Tatălui nostru Dumnezeu, fii slăvit în vecii vecilor! Din toată inima mea doresc şi eu să slujesc Numelui Tău cel Sfânt şi Cauzei Tale sfinte, pentru ca şi eu să mă pot bucura de cinstire din partea Tatălui nostru Cel din ceruri (Ioan 12, 26). Căci nu este mai mare cinste pentru cineva pe pământ decât să se facă vrednic a se bucura de cinstirea lui Dumnezeu. Toate laudele lumii acesteia, toate premierile şi publicitatea ei, toată celebritatea, şi onoarea, şi gloria lumii, nu sunt nimic față de cinstea pe care o făgăduiește şi o dă Dumnezeu Tatăl acelor ce Te vor slăvi şi cinsti Pe Tine, Iisuse, Dumnezeu-Fiul.

Fericit este acela care alege mai degrabă cinstea aceasta şi nu se depărtează de ea nici chiar dacă trebuie să înfrunte ocara oamenilor. Căci până şi ocara aceasta este o cinste, dacă ea este primită din pricina Numelui Tău (Matei 5, 11-12).

Vai de acela care, pentru o laudă de la oameni şi pentru o slavă lumească, se leapădă de Numele Tău şi-L batjocoreşte!… Trezeşte-i pe toți cei orbiţi astfel, Doamne, că să slăvească şi ei numai Numele Tău.  Amin.

Traian Dorz, Hristos - Comoara Psalmilor, vol. 2