Ce spune Biblia despre ghicitorie, vrăjitorie și spiritism – Ioan Marini

Căutând să imite în totul lucrarea lui Dumnezeu pentru a tulbura lumea și a o îndepărta de la Adevăr, adesori diavolul insuflă pe anumiți oameni pe care îi stăpânește, cu diferite  preziceri și ghicitori, prezentate sub înfățișarea unor adevărate profeții.

În vremea veche, popoarele păgâne care trăiau în întuneric, idolatrie și păcat, erau cu totul sub stăpânirea puterilor satanice. Vrăjitorii, ghicitorii, cititorii în stele, sau cei ce chemau duhurile morților, erau foarte numeroși iar poporul de la mic la mare îi prețuiau ca pe niște proroci și aleși. Înainte ca poporul Israel să vină în legătură cu aceste popoare, a fost înștiințat de Dumnezeu să nu împrumute nimic de la aceste neamuri, cu atât mai mult să nu se ia după credințele lor deșarte și drăcești pe care aceia le au; cum sunt vrăjitoria și ghicirea! Vom da mai jos câteva din poruncile Bibliei în legătură cu aceste lucruri satanice.

Faptul că asemenea rătăciri păgânești și diavolești se ivesc din nou în vremurile noastre din ce în ce mai des, își găsește tâlmăcirea în însăși starea de păcat a omenirii. Păcatul este înaintemergătorul rătăcirilor și înșelăciunilor diavolului, care la rândul lor, netezesc drumul pentru ivirea marelui înșelător care este Antihristul. De altfel, Biblia arată lămurit că la sfârșitul acestui veac „… unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor ” ( II Timotei 4,1). Mulțimea curentelor satanic în frunte cu spiritismul, ghicitoriile și falsele minuni și vedenii înșelătoare, sunt dovezi lămurite ale lucrării celui rău, care vrea să înșele pe oameni și, dacă s-ar putea, chiar și pe cei aleși.

Puterile rele, demonii au dovedit cu lesnicioasă putință de a cunoaște lucrurile pe care noi nu le putem vedea – fiindcă sunt duhuri – ei pot comunica oamenilor sau femeilor pe care-i stăpânesc, lucruri care te miră (vârsta cuiva, numele, meseria, etc.) pot chiar spune unele lucruri dinainte (care însă nu se împlinesc totdeauna, fiindcă sunt ghicitorii și nu descoperiri cerești). Se pot prezenta și răspunde la chemarea celor ce cheamă morții, imitând glasul și scrisul și nălucind chiar făptura celui chemat. Diavolul se poate preface chiar și în înger de lumină.

Că cineva ghicește în palmă, în ghioc, în pravilă, sau din Biblie, că ghicește treaz ori în somn, tot înșelăciune diavolească este. Chiar dacă unii se roagă înainte de a chema duhurile ori înainte de a adormi și a proroci din Biblie, ori a descoperi păcatele altora, sau a vedea cine știe ce vedenii, tot înșelăciunea ispititorului este.

Tot ce ține de ghicire și prezicere pe cale de ghicire, apoi vrăjitoria și spiritismul este lucrare diavolească.

Dăm mai jos câteva din locurile SfinteiScripturi care arată ce sunt aceste lucrări în fața lui Dumnezeu și primejdia în care se găsesc toți cei ce umblă în asemenea lucruri.

La Deuteronom 18, 7-14, scrie: „După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să aibe meșteșugul de ghicitor, de ghicitor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător; nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori;  dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta.“

La Levitic 19, 25-31 citim: „Să nu ghiciți după vârcolaci, nici după nori. Să nu văduceți la ceice cheamă duhurile morților,  nici la vrăjitori; să nu-i întrebați, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”

La II Împărați 17, 1-23, e arătat că Israel a fost dus în robie din pricina căderii în păcat, între altele, și în vrăjitorie: „În al noulea an al lui Osea, împăratul Asiriei… a dus pe Israel în robie… Lucrul acesta s-a întâmplat, pentru că copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului… au urmat obiceiurile neamurilor… cu lucruri care nu sunt bune și au făcut lucruri rele, prin care au mâniat pe Domnul… Au idoli și Astartee – au făcut viței turnați… s-au dedat la ghicire și vrăjitorii.”

La II Împărați 21. 1-18 și II Cronici 33,6 scrie despre Manase, împăratul lui Iuda:

„Manase… a făcut ce este rău înaintea Domnului după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel… Între altele se îndeletnicea cu ghicirea și vrăjitoria și a ținut la el oamenii care chemau duhurile și ghiceau viitorul“… și întreg poporul a mers după el. Din cauza aceasta a venit pedeapsa Domnului.

La I Cronici 10,13scriedespre Saul: „Saul a murit fiindcă s-a făcut vinovat de fărădelege față de Domnul al cărui cuvânt nu l-a păzit; și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții.”

La Exod 22,18 și Levitic 20,27 e arătată pedeapsa pentru ghicitorie înVechiul Testament: „Pe vrăjitoare să n-o lași să trăiască… dacă un om sau o femeie are duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea, să fie pedepsiți cu moartea.”

La Maleahi 3 cu 5 Domnul spune: „Mă voi apropia de voi ca să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor… Și veți vedea atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și dintre cel ce nu-i slujește… ” (Maleahi 3,18)

În Noul Testament e arătat, ca un rod al pocăinței și al întoarcerii la Dumnezeu, ca urmare a propovăduirii Evangheliei și faptul  lăsării de vrăjitorii. Astfel, la Faptele Apostolilor 19, 19 e scris: „Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor; prețul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginți.”

În epistola către Galateni 5, 19-21, între faptele firii pământești este arătată și vrăjitoria. Cei ce fac asemenea lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. În Apocalipsa 9, 21, între oamenii potrivnici lui Dumnezeu, care nu vor să se pocăiască nici după pedepsele venite asupra lor, sunt pomeniți și cei ce au făcut vrăjitorii. În capitolul 21, 8 și 22, 15 e arătată pedeapsa ce o vor lua păcătoșii nepocăiți, între care și vrăjitorii. Ei sunt „…afară în iazul cu foc”.

Cei care au căzut în păcatul  „ghicitorilor”, de orice fel, în „vrăjitorie”, în „spiritism”, ori vedenii și minuni înșelătoare de care-i plină lumea, cei care s-au încrezut în asemenea lucruri, să caute să se desfacă îndată de asemenea rătăciri primejdioase și de suflet pierzătoare. Să se pocăiască de păcatele acestea și să se întoarcă la Dumnezeu… Cei care n-au cunoscut adâncimile Satanei, să ia seama să nu cadă în rătăcire.

Copilașilor, păziți-vă!

Ioan Marini, Ziarul "Familia Creştina", anul 1942, nr. 1, pag 3