Când Se va arăta Dumnezeu… – Traian Dorz

Psalmul 14, versetul 5

Acum da, încă pot să râdă destul de mulţi şi să zică: Nu este Dumnezeu! Încurajaţi în această nesocotinţă de răbdarea cea mare a Lui, care îi lasă încă nepedepsiţi, ei pot să tăgăduiască încă Numele cel Sfânt al lui Dumnezeu. Dar când Se va arăta Dumnezeu în toată măreţia Lui, în toată puterea şi slava Sa, — unde se vor mai ascunde ei şi ce munţi sau ce morminte îi vor mai putea acoperi de Faţa şi de Judecata Lui?

Când numai un slab uragan, stârnit de voia lui Dumnezeu şi mărginit în furia lui, este ceva atât de înspăimântător pentru om, încât se pierde îngrozit, — ce va fi dezlănţuirea mâniei lui Dumnezeu în Ziua Mâniei şi Pedepsirii? La care se va mai adăuga şi mânia puterilor întregii Naturi, care a suferit şi suferă şi ea încă atât de mult din pricina omului? (Romani 8, 19-22). Unde se va ascunde atunci nebunul tăgăduitor, mincinosul desfrânat, amăgitorul dezbinător, tulburătorul asupritor şi nelegiuit? Unde se vor ascunde vorbele lor nebuneşti şi teoriile lor neruşinate? Unde se vor ascunde cei care s-au luat după aceste înşelătorii şi cine îi va acoperi de Ochii pătrunzători ca para focului ai Aceluia cu Care vor avea de a face? (Apocalipsa 2, 18). Acum pot cei nedrepţi să asuprească pe cel nevinovat, şi să chinuiască pe cel sărman, şi să osândească pe cel neajutorat, şi să bată şi să apese pe cel fără libertate, şi să tiranizeze pe cel slab… Acum încă pot. Dar când Se va scula Dumnezeu să-Şi facă dreptate Numelui Său batjocorit, şi să restabilească dreptatea Sa încălcată, şi să-Şi nalţe slava Sa înjosită, şi să izbăvească pe cei asupriţi pentru Numele Său (I Petru 4, 14), — atunci cine oare îl va mai scăpa pe cel rău din mâinile lui Dumnezeu? (Evrei 10, 30-31). Acum pot, cei care vor, să nesocotească Biserica Domnului, Biblia Lui, Sărbătorile Lui, Crucea şi semnele Lui (Psalmul 74, 4; Filipeni 3, 18), pot să dispreţuiască bogăţiile bunătăţii şi îndelungii Lui răbdări (Romani 2, 4)… Dar când Se va arăta Dumnezeu cu Judecata şi răsplătirea Sa (Matei 25, 31-32; Romani 2, 7-12), atunci nu vor mai vorbi aşa. Atunci vor zice munţilor: Cădeţi peste noi! Şi dealurilor: Acoperiţi-ne! (Luca 21, 25-26). Căci vor vedea aievea pe Acela pe Care L-au străpuns cu teoriile lor, cu batjocurile lor, cu condeiele lor, cu legiuirile lor, cu cruzimea măsurilor lor, cu ilegalităţile nebuniei lor… şi, o, ce privelişte va fi aceasta! Dragi suflete chinuite şi nedreptăţite de cel rău şi de cei răi, să nu vă pierdeţi nici voi credinţa şi răbdarea în zilele asupririi voastre. Şi ale asupritorilor voştri. Ci mărturisiţi cu curaj credinţa voastră în Mântuitorul şi Dumnezeul vostru, Care v-a făcut bine (Psalmul 116, 7). Căci şi vremea aceasta îşi are un capăt şi are o margine. Curând Se va arăta Dumnezeu, Izbăvitorul vostru, iar atunci dreptatea voastră va străluci ca lumina şi dreptul vostru, ca soarele la amiază (Psalmul 37, 6). El a hotărât o zi pentru fiecare răsplată (Iov 34, 11). Nu priviţi cu jind astăzi la fericirea celor neascultători, căci ea este atât de scurtă şi pierzarea ei, atât de aproape (Psalmul 37, 1-2). Îmbărbătaţi-vă inima şi smulgeţi-vă privirile de la tot ce poate fi pentru voi ispitire în vremea de acum sau ameninţare. Căci în curând Se va arăta Dumnezeul vostru şi răsplata voastră cea foarte mare (Facere 15, 1).

Preaslăvit Dumnezeul nostru și Mântuitorul sufletelor noastre, Te rugăm îmbracă pe toți robii Tăi cu îndelungă răbdare liniștită și puternică nădejde, în tot timpul cât vor fi încercați pe pământ. Fă-i, Doamne, ca în ziua asupririi lor să privească încrezători spre Ziua arătării Tale pentru dreptate și răsplată. Ca să nu cadă sufletul lor în îndoială sau în deznădejde din pricina răutății vrăjmașului asupritor. Nici să nu se plângă sau să cârtească. Ci să creadă puternic că atunci când Te vei arăta Tu se vor arăta și ai Tăi împreună cu Tine în slavă (Coloseni 3, 4). Să le fie aceasta o îndeajuns de mângâietoare nădejde pentru tot timpul încercării lor. Amin.

Traian Dorz, Hristos - Comoara Psalmilor, vol. 1