Cercetați Scripturile – Pr. Iosif Trifa

Imaginea aceasta ni-L arată pe Iisus la vârsta de 12 ani, când „L-au aflat părinţii Lui în templul din Ierusalim, şezând în mijlocul dascălilor, ascultându-i şi întrebându-i pe ei. Şi se minunau toţi de priceperea şi de răspunsurile Lui“ (Luca 2, 46-48).

Şi cu alte prilejuri ne spun Evangheliile că intra Iisus în sinagogă (biserica iudeilor) şi tâlcuia Scripturile. Aşa Evanghelia de la Luca ne spune într-alt loc (4, 16-17) că, „intrând, după datina Sa, în sinagogă, S-a sculat să citească şi I S-a dat Lui cartea lui Isaia proorocul“. „Şi se minunau toţi de învăţătura Lui, că era învăţându-i pe ei ca unul ce are putere, şi nu ca fariseii şi cărturarii“ (Marcu 1, 22). „Au nu era inima noastră întru noi arzând când El (Iisus) ne tâlcuia Scripturile?“ (Luca 24, 32), au zis cei doi învăţăcei după ce Iisus le tâlcuise Scripturile pe drumul Emausului.

Cu toate prilejurile, Mântuitorul îi îndemna pe iudei, zicându-le: „Cercetaţi Scripturile, căci acelea mărturisesc despre Mine şi întru dânsele socotiţi a avea viaţă veşnică“ (Ioan 5, 39). Prin aceste cuvinte, Mântuitorul îi îndemna pe iudei să citească Biblia Vechiului Testament: cărţile lui Moise, prorocii şi psalmii care Îl profeţeau şi Îl arătau pe Mântuitorul (însă iudeii n‑aveau ochii sufleteşti să-L vadă). Această Biblie a Vechiului Testament, pe urmă, s-a sporit cu Noul Testament, care cuprinde Evangheliile (învăţăturile) Mântuitorului şi ale apostolilor. Dacă Mântuitorul îi îndemna cu stăruinţă pe iudei să cerceteze Scripturile Vechiu­lui Testament, care cuprindeau încă numai umbra harului, cu atât mai vârtos trebuie să cercetăm şi noi aceste Scripturi şi mai ales pe cele ale Noului Testament, care cuprind lumina cea mare: învăţăturile Mântuitorului.

De la cititorii foii «Lumina Satelor» primesc neîncetat întrebări despre tainele mântuirii sufleteşti. La toate întrebările cititorilor eu răspund cu cuvintele Mântuitorului: „Cercetaţi Scripturile“… Cercetaţi Scrip­turile, căci în ele a spus şi a pus Dumnezeu planul cel mare al mântuirii sufleteşti. Cercetaţi Scripturile, căci această carte este Cartea lui Dumnezeu lăsată oamenilor pe pământ. Cercetaţi Scripturile, căci Însuşi Dumnezeu a scris această carte, insuflându-i cu puterea şi darul Duhului Sfânt pe scriitorii ei. „Toată Scriptura de Dumnezeu este insuflată şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, ca să fie omul deplin lui Dumnezeu“ (II Timotei 3, 16). Dar Biblia nu este numai o carte plină de învăţături bune şi sfaturi înţelepte, ci, mai presus de aceasta, Biblia este o carte plină de putere, de dar şi har. Cercetaţi Scripturile, căci în cuvintele ei este ceva ce nu se poate spune, ci numai se simte. În cuvintele Scripturii este o putere, este un dar, este ceva din Duhul lui Dumnezeu, este Dumnezeu Însuşi. Prorocul Ieremia spunea că simte Cuvântul lui Dumnezeu ca pe „un foc închis în oasele lui“ (Ier. 20, 9). „«Au nu sunt cuvintele Mele ca focul?», zice Domnul“ (Ieremia 23, 29). Cuvintele Scripturilor sunt cu adevărat ca un foc ce „aprinde inima şi rărunchii“ (Psalmul 26). Cuvântul Scripturilor e ca ploaia ce se pogoară din cer şi nu se întoarce până nu adapă pământul şi-l face de rodeşte“ (Isaia 55, 10). Când citeşti Scripturile cu credinţă şi cu dor de mântuire sufletească, stai sub ploaia darului de sus, stai sub o revărsare de dar, stai sub o putere ce lucrează în tine.

„Viu este Cuvântul lui Dumnezeu şi lucrător, mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri; pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândirile inimii“ (Evrei 4, 12). Acest cuvânt „viu şi lucrător“ se află în Scriptură şi cine se hrăneşte cu el capătă dar şi putere.

Pe vremea Mântuitorului, Evangheliile ne spun că oamenii umblau zile întregi după Iisus să-I poată asculta cuvântul. „Gloata era uimită de învăţătura Lui, căci cuvântul Lui era cu putere“ (Luca 4, 32). „Nici­odată om n-a grăit ca omul acesta“ (Ioan 7, 46), ziceau cei ce-L ascultau. Dar acest cuvânt nu numai plăcea, ci şi lucra în sufletul oamenilor. Scotea păcătoşi din pierzare, tămăduia bolnavi, îi învia pe cei morţi etc. Acest cuvânt după care alerga gloata şi care făcea minuni se află şi azi, tot acelaşi şi tot cu acea putere, în Noul Testament. Nu este pe suprafaţa pământului o carte mai „cu putere“ decât Noul Testament, învăţăturile Mântuitorului şi ale apostolilor. Şi totuşi sunt atât de puţini acei creştini care au această carte şi se adapă cu sufletul însetat din puterea ei. Eu zic că nu este sub soare un lucru mai dureros decât un creştin care ştie citi, dar nu are în casa lui măcar Noul Testament şi nu citeşte regulat în el, ca să ia din el dar şi putere.

Despre creştinii cei dintâi, spune Biblia că „în fiecare zi erau cercetând Scripturile“ (Fapte 1, 11), de aceea era atâta putere în viaţa lor. Biblia e o hrană zilnică a sufletului. Eu citesc în fiecare zi în Biblie, pentru că ea este o lipsă a vieţii mele întocmai ca apa ce o beau, aerul ce-l răsuflu şi pâinea ce o mănânc. Câţi însă dintre creştinii de azi au Biblia în casa lor şi citesc regulat în ea?

Biblia e o carte cu mare putere de mântuire sufletească şi tocmai de aceea şi diavolul în fel şi chip încearcă să-i ţină pe oameni departe de ea. Diavolul a scornit şi minciuna că Biblia e „o carte pocăită“. Un cititor îmi spunea astă-vară că, de când citeşte în Noul Testament, oamenii îi zic „pocăit“;  iar altul îmi spunea că şi palme a căpătat (Biblia e şi azi o carte persecutată). Un om din popor îmi spunea că „Biblia-i plugul popii“ şi îi treaba lui să citească în ea. O, ce amăgire dia­volească! Căci Biblia trebuie să fie plugul fiecărui creştin. Ceea ce este plugul pentru plugar, acul pentru croitor, ciocanul pentru fierar, puşca pentru militar trebuie să fie şi Biblia pentru un creştin care-şi ţine „meseria“ de creştin adevărat.

Înfiorat de gândul cât de puţini creştini plugăresc în Biblie, eu strig de aici din această carte cuvintele Mântuitorului: „Cercetaţi Scripturile“! Eu cred că n-am de la Domnul o altă poruncă mai mare decât cuvintele Lui: „Cercetaţi Scripturile“. Eu simt cum mă apasă ca un munte de piatră datoria să strig neîncetat porunca Mântuitorului: „Cercetaţi Scripturile“!…

Preot Iosif Trifa, Citiri şi tâlcuiri din Biblie